Değişim, işbirliği ile başladı.

Image for post
Image for post

Değişim, beslenerek başladı.

Image for post
Image for post

Değişim, temasla başladı.

Image for post
Image for post

Değişim, ortak akıl ile başladı.

Değişim, gri alanları keşfederek başladı.

Değişim, ilham alarak başladı.

Image for post
Image for post

Değişim, farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle başladı.

Image for post
Image for post

Değişim, paylaşarak başladı.

Image for post
Image for post

Değişim, öğretmenle başladı!

Şimdi öğretmenlerimiz, paydaşlarımız, içeriklerimiz ve çıktılarımızla önümüzdeki yılı kurgulamak için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için çok mutluyuz!

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store