Düşünme Becerileri Programı

Günlük hayatımızda ve sınıf içi uygulamalarda konuları farklı bir şekilde ele almak mümkün mü?

Öğretmen Ağı’nın, ilk aşaması Ocak ayı sonunda başlayacak olan Düşünme Becerileri Programı, Temel Düşünme Becerileri ve Pedagojik Uygulama Becerileri olmak üzere iki başlıktan oluşan bir atölye serisi olacak. Program, öğretmenlerin ve onlar vasıtasıyla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Peki, düşünme becerileri gelişmiş bir birey nasıl düşünür?

Bazı durumlarda bir konu üzerine sunulan bilgi yetersizdir ya da kişinin bilgisi sunulanı anlamlandırmakta yetersiz kalır. Düşünme becerileri gelişmiş birey, bu durumların farkına varıp eksiklikleri gidermeye çalışır. Okuma sürecinde, anlamı zihninde oluşacak bir yeterlilikte okuyabilir; zihinsel süreçlerin farkında olduğu için, okunan materyalin içeriğini doğru bir şekilde kavrar. Bilginin oluşumu için elindeki verilerden ve bulgulardan, kendisini sonuca götürebilecek çıkarımlar yapar; bu çıkarımlar sonucu, yeni bilgilere de ulaşabilir. Karar verme sürecinde farklı alternatifleri değerlendirir, tartar ve akılcı kıstaslara ağırlık verir. Problem çözerken stratejiler oluşturabilir ve bu stratejileri sistemli biçimde uygulayabilir.

Düşünme Becerileri Programı’nın katılımcıları;

Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri sonrasında;

  • Eleştirel düşünme sürecinin temel unsurlarını kavrar. İfade, yorum, veri, soru gibi içeriklerin yapısını, güvenilirlik ve geçerliliğini sorgular.
  • Savların tutarlılığını ve ilişkiselliğini değerlendirir. Alternatif görüş ve düşünceleri analiz eder.
  • Sebep, sonuç ve varsayım arasındaki yapısal ilişkiyi anlamaya çalışır. Veriler ile akıl yürütme sürecini kavrar ve sonuçlara varır.
  • Toplumsal sorunları farklı bakış açıları ile ele alır ve çözüm önerilerini tartışır.

Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri sonrasında;

  • Öğrenme ve öğretme süreçlerinin düşünme becerileri ekseninde kavramsallaştırır.
  • Konu bilgisini araç, süreç becerilerini amaç olarak benimser.
  • Kavramsal alan bilgisini müzakere yoluyla yapılandırır.
  • Alan bilgisini düşünme becerileri ekseninde ölçümler.

Düşünme Becerileri Programı’na nasıl dahil olunur?

Program, düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, öğrencilerine bu becerilerin kazandırılması konusunda çalışmaya istekli Fen Bilgisi, Matematik ve Türkçe branşlarından öğretmenlerin katılımına açıktır. Programa katılım ücretsiz olup kontenjan toplamda 90 öğretmen ile sınırlıdır. Katılımcılar, düşünme becerilerini geliştirmesi ve derinlemesine çalışabilmesi için tüm buluşmalara eksiksiz katılmayı taahhüt etmelidir.

Öğretmenlerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanan 4 günlük Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri’ne katılmak isteyenler, aşağıdaki tarih aralıklarından birini seçebilir:

  1. 31 Ocak-1–2–3 Şubat
  2. 10–11 Şubat ve 24–25 Şubat

Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri’ne katılmış öğretmenler, bu serinin devamı niteliğindeki atölye serisine katılmaya hak kazanır. Öğretmenler üzerinden öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanan 10 günlük Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri’nin buluşma tarihleri; 17–18 Mart, 31 Mart-1 Nisan, 1–2–3–4 Temmuz, 29 Eylül ve 17 Kasım tarihleridir. Katılımcıların bu serideki tüm buluşmalara katılmaları beklenmektedir.

Düşünme Becerileri Programı’na katılmak isteyenlerin bu formu doldurması gerekmektedir. Form 15 Ocak 2017 saat 18:00'a kadar doldurulabilir. Başvurular olumlu veya olumsuz olarak 17 Ocak 2017 saat 18:00'a kadar e-posta aracılığı ile duyurulacaktır.

Not: Başvurular; yapılma sırasına göre, cinsiyet, branş ve kademe dengesini de göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Atölyeler İstanbul’da olduğundan, bu programımız için katılımcıların %70 İstanbul içi, %30 İstanbul dışından olma koşulu gözetilecektir.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store