#DeğişimÖğretmenle Hikayeleri

Onur Sulu, kutnu kumaşı atölyesinde dersini yapıyor
Serpil Hizmetçi’in ana dili Arapça olan çocuklara yönelik hazırladığı görsel materyaller, tüm öğretmenler tarafından kullanılabilir. Uygulamaya dair sorularınız için info@ogretmenagi.org adresine e-posta ile ulaşabilirsiniz.

--

--

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı

724 Followers

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.