Image for post
Image for post
Fotoğraf: Ali Yılmaz, Unsplash

Yazar: Mehmet İnce

Endüstri çağından bütünüyle dijital çağa geçtiğimiz 21. yüzyılda, eğitim-öğretim başta olmak üzere pek çok alandaki dönüşüm ve uyum, içinde bulunduğumuz şu süreçte hepimizde merak uyandırdı. Öğrencim Baver’in şu sözü, bu merakın kanıtıydı: “Öğretmenim ben bilgisayardan artık hikaye okuyabiliyorum. Gönderdiğin hikayelerin (e- hikaye) hepsini okudum.”

Eğitimde son yıllarda etkin bir şekilde kendini gösteren dijitalleşmenin, kendisini zorunlu ve kaçınılmaz bir odak noktası haline getirdiğini iliklerimize kadar hissettik, değil mi? Başka bir öğrencim Özlem’in şu çıkışı, bunu hissetmem için bana yetmişti:

“Öğretmenim yarın da arkadaşlarım ve seninle görüntülü konuşalım olur mu? Çok özledim seni.”

Dönem başında başlamış olduğum bir eTwinning projesi olan Web-Söz ile birlikte, Web 2.0 araçlarını tanıma ve öğrencilerime tanıtma fırsatı buldum.

Bu süreçte öğrencilerimin, bu araçları kullanarak kendilerini daha iyi ifade ettiğini fark ettim. Teknolojiyi derse entegre etmem motivasyon, etkin katılım ve kalıcılığa etki etti, bunları örgün eğitim sürecinde fark etmemiştim.

Bugünden belli olan bir şey var; geleceğin okulları, geleceğin öğrencileri ve eğitimi bugünkü gibi olmayabilir. Kimse beraberinde defter, kitap taşımak zorunda kalmayabilir. Bu durum, yeni eğitim politikalarını zorunlu kılacaktır; eğitim ve öğretimi canlı, dinamik, etkili, kalıcı ve güdüleyici hale getirecektir.

Image for post
Image for post

Mehmet İnce Hakkında

Malatya’da doğdu. İlköğretim yıllarının bir kısmını Sakarya’da, diğer kısmını Adıyaman’da geçirdi. 2009 yılında lise eğitimini birincilikle tamamladıktan sonra aynı yıl Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümüne başladı. 2013 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2014 yılında öğretmenlik görevine başlayan ve öğrenci koçluğu ve psikolojisi üzerine eğitim alan İnce, şu an Gaziantep’te sınıf öğretmeni olarak görevine devam ediyor.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store