Doğa Kültürünü “Doğakültür”e Dönüştürmek

James Woolley’in kirpi fotoğrafı “Kasıtlı unutturma”ya bir örnek de kenti paylaştığımız yoldaş türlerin varlığının yok sayılması. İstanbul’un bilinen merkezlerinde kirpi ile birlikte yaşıyoruz ancak bunu bilen insan sayısı sınırlı. Ancak kentsel planlamalar kirpinin yaşamına devam edebilmesini hedeflemiyor. Kirpinin yaşam alanları da giderek azalıyor.
James Woolley’in kirpi fotoğrafı
“Kasıtlı unutturma”ya bir örnek de kenti paylaştığımız yoldaş türlerin varlığının yok sayılması. İstanbul’un bilinen merkezlerinde kirpi ile birlikte yaşıyoruz ancak bunu bilen insan sayısı sınırlı. Ancak kentsel planlamalar kirpinin yaşamına devam edebilmesini hedeflemiyor. Kirpinin yaşam alanları da giderek azalıyor.

--

--

--

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

More from Medium

Weekly Roundup 02.07.22

12/15/21 EagleEye Update

8th Annual So-Called Dollar Fellowship Gathering & Educational Symposium

The DeFi universe is currently so vast that it goes beyond our understanding.