Eğitimde Diğerleri, eğitimcilerden ve farklı alanlarda çalışıp eğitim alanına katkı sunmak isteyen insanlardan oluşan bir topluluk. Eğitim ve kendi dünyamızdan başlayıp yaşadığımız çevreyi; insanların ortak soruları, merakları, hayretleri ve ihtiyaçları üzerinden daha güzel bir yer yapmak için çalışıyoruz.

Eğitimde Diğerleri ekibi olarak, eğitimcilik yaşantılarımızdaki deneyimlerle, çocukların kendi sorularını sorduğu, hayal ettiği, katılımcı olup karar verdiği, ürettiği, keşfedip öğrendiği ve merak etmeye devam ettiği bir eğitim anlayışı oluşturduk. Bunu geliştirirken ülkemiz çocuklarından esinlendiğimiz, özgün yanları olan eğitim uygulamalarımızı; dünyadaki alternatif eğitim anlayışları, modelleri ve uygulamalarıyla harmanlayarak bir araya getirdik. Bunu, deneyimlerimiz ve özgün bakış açımızla sistematik hale getirip bir öğrenme yöntemi oluşturduk ve adına da Sor — Keşfet — Üret dedik.

Image for post
Image for post

Kısaca değinmek gerekirse, Sor-Keşfet-Üret yönteminde, çocukların sorularını topluyor, soruların eğilimini bireysel olarak belirleyip birlikte araştırabilecekleri mikro gruplar üzerinden anlamlı şekilde sosyalleşmelerini desteklemeye çalışıyoruz. Bunu biraz daha ileri taşıyor; sınıfın sorularının yoğunlaştığı alanları tespit edip o alanlarda geçen öykü(ler) oluşturuyoruz. Bu öyküler üzerinden bir yandan MEB müfredatında verilen kazanımları işliyor, bir yandan da çocukların “Yapabilirim” dedikleri alanlarda, atölye anlayışı içinde üretmelerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu üretimler sırasında hem MEB müfredatında yer alan kazanımlara ulaşmalarını destekliyor hem de keşfettikleriyle yeni ve özgün öğrenme süreçlerinin oluşmasını amaçlıyoruz.

Image for post
Image for post

Sor-Keşfet-Üret’in yapı taşları;

  • Soru ve Merak Kütüphanesi; çocuklarla felsefe çalışmasının ardından çocukların soru, merak ve öğrenmek istedikleri konuları yazmaları ile oluşan kütüphane,
  • Yapabilirim Meclisi; beceri ve topluluk oluşturma uygulaması,
  • Yapabilirim Haritası; insanların beceri üzerinden haritalandırılması,
  • Öykü Destekli Öğrenme; hikayeleştirme, oyunlaştırma yoluyla yerel ve benzersiz öğrenme temasının hazırlanması,
  • Atölye Destekli Öğrenme; farklı disiplinlerden çalışmaların bir arada yapılması,
  • Üreterek Öğrenme; çocukların üretim yoluyla ve deneyimleyerek öğrenmesi,
  • Öz Değerlendirme; çocuk merkezli, çocuktan gelen değerlendirmesi olarak sıralanabilir.

Eğitimde Diğerleri olarak yola çıktığımız 2014 yılından bugüne kadar yedi ilde (İstanbul, Van, Şanlıurfa, Zonguldak, İzmir, Adana ve Osmaniye) yirmi eğitimciyle varlığımızı sürdürüyoruz. Bu seride, Eğitimde Diğerleri eğitimcilerinin, sınıflarında dersleri desteklemek amaçlı yaptıkları ders içi-dışı özgün uygulama örneklerini, çocuklar üzerindeki etkisini anlatan dönütlerini de ekleyerek Öğretmen Ağı’yla paylaşmak istiyoruz. Sınıftan hikayeleri okumak için serinin diğer yazılarını takip edebilirsiniz.

Eğitimde Diğerleri Ekibi

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store