Image for post
Image for post

IBM Tasarım Odaklı Düşünme Erişilebilir Yaşam Çalıştayı

Yazar: Sezgin Taş

Nedir ‘Tasarım Odaklı Düşünme’?

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking), dijital çağın düşünme modelidir. İnsanı merkeze koyar, belirsizliği temel alır, tercihleri geleceğe yönelik olarak yapar. Beynin tüm fonksiyonlarını; duygu, mantık ve sezgileri bir arada kullanmayı öğretir. Sizi empati, fikir geliştirme ve etki yaratma konusunda ustalaştırır; masalardan doğru kararları çıkartabilecek bir lider haline getirir. Karşımızdakinin gündemini, hassasiyetlerini öğrenerek duygusal serüveni hakkında genel bir fikir edinmemizi kolaylaştıran program, bütüncül bir görünüm elde etmemizi kolaylaştırır. Farklı gözlem metotlarıyla hedefteki sorunu daha kolay ve yerinde kavramamızı sağlar. Gözlem planı oluşturma, doğru ipuçlarını yakalama ve ortak akılda buluşmanın incelikleriyle donatılan düşünme becerilerini önceleyen program, mevcut sorunları daha yapıcı çözmemizi kolaylaştırır.

‘Erişilebilir Tasarım Çalıştayında Neler Yaptık?

IBM Design Thinking Erişilebilir Yaşam Çalıştayı’nda öğretmenlerimiz, Yaratıcı Problem Çözme ve Tasarım Odaklı Düşünme metodolojilerini kullanarak, engelliler için yeni bir yaşam deneyimi tasarladılar. Çalıştay Levent Yapı Kredi Plaza’da gerçekleşti. Çalışmanın ilk bölümünde, engelli olmanın tanımı genişletilerek, katılımcıların yeni bir anlayış geliştirmesi sağlandı. Edinilen yeni içgörü ile ‘engelin’ yalnızca engelli olarak toplumun dışına itilen bireyleri kapsamadığını, tüm insanların sosyal hayatının bir parçası olduğu gerçeğine vurgu yapıldı ve böylece toplumsal yaşamımızı kuşatan, hayatımızı kolaylaştıran tasarımların nasıl olması gerektiği konusunda geniş bir perspektif oluşturuldu.

Image for post
Image for post

Kullanıcı dostu tasarımların hayatımızdaki yerine değinildi. Voice over (dış ses) kullanımı deneyimlenerek pratikte bir engeli aşmanın zorlukları deneyimlendi. Dolayısıyla bir ürünü üretirken tasarımcıların daha prototipleme aşamasında kullanıcıların fikrini almasının ne kadar hayati olduğu anlaşıldı. İkinci bölümde ise katılımcıların kendilerini özdeşleştirebileceği personalar yaratıldı. Bu personaların sorunları kullanıcı deneyimi haritaları üzerinden düşünüldü. Kullanıcıların ne gibi sorunların yaşadığı, bu sorunları aşarken hangi aşamaları takip etmeleri gerektiği adım adım uygulamalarla deneyimlendi. Son olarak da bu deneyimler prototipleştirerek somutlaştırıldı.

Çalıştay sonunda hepimize katılım belgesi ve IBM’in hazırladığı hediyeler sunuldu. İçten ve sıcak bir ortam hazırlayan IBM ekibine çok teşekkür ederiz.

Sezgin Taş Hakkında

Ordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde edebiyat öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Bir “Öğretmen Ağı” üyesidir.

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store