Okula Nasıl Dönüyoruz?

Bu gruplardaki çocukların okullar açıldığında eğitime devam etmeme riskleri de diğerlerinden daha fazla. Kırılganlığı yüksek birey ve gruplar için salgının kesişimsel etkileri de çok daha şiddetli. Okul dışına itilen tüm çocuklar için okula dönüş takip sisteminin oluşturulması ve çocukların okula dönmesinin sağlanması çok önemli.

Öte yandan öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinden, psikososyal destek ve dijital okuryazarlık ihtiyacı, öğrencilere ulaşabilmek, canlı dersleri yürütebilmek başta olmak üzere çok çeşitli açılardan etkilendiler. Salgın sürecinin etkileri tüm öğretmenler için aynı olmadı.

--

--

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store