Post Pandemi Döneminde Okul İklimi ve Akran Zorbalığı

Elbette ki bu tabloyu görmeyi eğitimciler olarak bekliyorduk ama beklemediğimiz bir şey vardı ki o da olumlu okul ikliminin de post pandemi döneminde zarar görebileceğiydi. Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatı için okul iklimine katkıda bulunan üç paydaşın da — öğretmen, öğrenci ve veli — bu dönemi iş birliği ve uyum içinde geçirmeleri gerekiyor hiç şüphesiz.

Peki, okullarda zorbalığı önlemek için neler yapılabilir?

Dolayısıyla öğretmenin ve velinin zorbalıkla ilgili temel bilgilere sahip olması elzem. Zorbalık nedir, zorbaca davranışlar nelerdir, bu davranışları yapan ve bu davranışlara maruz kalan çocuklara nasıl yaklaşmak gerekir, öğretmen ve ebeveyn olarak bu konuya yaklaşımınız nasıl olmalı, çocuklarla bu konuda nasıl iletişim kurmak gerekir, sorularının cevaplarına hakim olmalıyız.

--

--

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store