Türkiye’nin Çocuk Hakları Bakımından Karnesi: Krizler Çağında Çocuk Haklarını Konuşmak #NedenÖnemli?

Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci ve Yakup Yıldırım söyleşi sırasında.

“Hem Türkiye’de hem de dünyada eğitim hakkı, yaşam hakkı, sağlık hakkı gibi çok temel haklarından yoksun olan çocuklar var ve müdahale etmediğimiz takdirde çok ağır sonuçlarının yaşanabileceği bir ortamdayız.”

“İki bin öğrencisi olan bir rehber öğretmenin, öğrencilerin hangilerinin bu risklerin altında olduğunu ve müdahale edilmesi gerektiğini tespit etmesi hiç kolay değil… Mevsimlik tarım işçiliği gibi onlarca yıldır devam eden bir pratikle mücadele etmek hiç kolay değil. O yüzden de tek bir kişinin mücadele ederek bir sistemi, bir durumu değiştirmesi o kadar da kolay değil.”

“Biz manşetlerde hep ‘dağda çobanlık yapıyordu, lise ya da üniversite sınavında dereceye girdi’ diye haberler görürüz. Bu çocuklar var, her şeye ‘rağmen’ yapıyorlar ve inanılmazlar. Ama toplum olarak bizlerin, sadece ‘rağmen’ yapanları, yılmaz olanları değil -tabii ki onları da destekleyeceğiz- her çocuğu gözetecek ve okulda kalmasını sağlayacak bir kapsayıcı anlayışı geliştirmemiz gerekiyor.”

Pınar Uyan Semerci’nin bir önceki yanıtında bahsettiği görsel. Görselin merkezinde, uzundan kısaya doğru sıralanmış 3 çocuk spor müsabakasını izlemeye çalışıyor. Tribünle aralarında bir tahta çit seti ve ayaklarının altında aynı boyuta sahip sandıklar var. Görsel, herkese aynı davranmanın eşitlik olmayabileceğinin, farklı ihtiyaçların gözetilmesi gerektiğinin anlamını taşıyor.

--

--

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Öğretmen Ağı

Öğretmen Ağı

724 Followers

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.