Yaratıcı Problem Çözme Programı

Her gün karşılaştığımız problemleri yepyeni bir bakış açısıyla çözmek mümkün mü?

Öğretmen Ağı’nın, “Yaratıcı Problem Çözme” programı, ortak bir tema etrafında öğretmenlerin kendi sorunlarına yaratıcı çözümler geliştirmeleri için onlara bir araç sunacak. 6 hafta sürecek programda öğretmenler, gruplar halinde çalışacak, belirledikleri sorunun muhataplarıyla görüşmeler yapacak, farklı bir bakış açısı geliştirebilecek, önerdikleri çözümleri kesin çözüm kabul etmeden önce test edecekler. Gelin, bu programın detaylarını birlikte keşfedelim:

Yaratıcı Problem Çözme Programı, eğitim alanındaki zorlu problemlere; kalıcı, somut çözümler bulmaya odaklanır ve dünyadaki en etkili problem çözme yaklaşımlarından biri olan tasarım odaklı düşünme (TOD) metodolojisini kullanır. TOD, en basit haliyle, problemlere bir tasarımcı gibi düşünerek yaklaşmaktır.

Image for post

Peki, bir tasarımcı nasıl düşünür?

Kendini tüm ihtimallere açar. Önce tüm bildiklerini unutur. Araştırmaya sonsuz ihtimallerle başlar. Karşılaştığı problemlere kendi bilgisiyle sınırlı kalan çözümler üretmeden önce, yeni keşifler yapmasını sağlayacak gözlem ve araştırma yöntemleri kullanır. Yüzeydeki değil, derindeki gerçekle ilgilenir. Her gün baktığı yerde, başka şeyler görmeye çalışır

İnsan odaklıdır. Odağına insanı alır, kendi hayalindeki çözümü dayatmaz. Sorunun muhataplarını dinlemenin ve onlarla empati yaparak üretmenin gücüne inanır. Çözümün, insan ihtiyaçlarından yola çıkıyorsa ve ona fayda sağlıyorsa, doğru olduğunu düşünür. Bunun için, üretime insanı anlayarak başlar.

Yalnız hareket etmez. Çözüm sürecine tüm paydaşları dahil eder. Aynı derdi paylaşanlarla, farklı alanlardan uzmanlarla, daha önce başarmışlarla ve başarmamışlarla birlikte düşünür, üretir, geliştirir. Problem çözümünün her aşaması, bir ekip işidir.

Hata yapmaktan korkmaz. Geliştirdiği çözümleri hayata geçirmeden önce küçük deneylerle test eder. Bu denemelerin ardından aldığı geri bildirimlerle yola çıkarak çözümünü geliştirir, hatalarından öğrenir. Çözüm sürecine tüm paydaşları dahil eder. Aynı derdi paylaşanlarla, farklı alanlardan uzmanlarla, daha önce başarmışlarla ve başarmamışlarla birlikte düşünür, üretir, geliştirir. Problem çözümünün her aşaması, bir ekip işidir.

Image for post

6 haftalık program sonrasında katılımcıların kazanımları ne olur?

  • Atölyelerde tam katılım göstermesi ve süreç sonunda yapılacak fikir sunumunda proje grubuna dahil olması halinde Yaratıcı Problem Çözme sertifikası almaya hak kazanır.
  • Sınıf içinde ve dışında karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler geliştirmek için faydalı yeni bir metodoloji ile tanışır.
  • Öğrenci odaklı çözüm geliştirme, çözüm sürecine farklı paydaşları dahil etme, birlikte fikir üretme, prototipleme ve test etme becerilerini geliştirir. Grup çalışması sayesinde farklı bakış açılarıyla birlikte çözüm üretme yetisini geliştirir.
  • Çözüm önerisini, atölye süreci sonrasında geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli adımların atılması konusunda Ağ içerisinde yönlendirme ve destek imkânı bulur.
  • Öğrenci odaklı ilerleyen bu süreçte farklı düşüncelerin dinlendiği, yapıcı ve destekleyici bir çevre yaratıldığı için, öğrenciler, fikirlerini paylaşırken daha rahat ve özgüvenle hareket eder. Sürecin bir parçası olan prototip oluşturma, öğrencileri mükemmel bir sonuca varmaya odaklanmaktansa; hata yapmanın değerli olduğu, sonucun değil sürecin öne çıktığı deneme kültürünün bir parçası yapar.
“Okullarda artan şiddeti yerine yapıcı bir iletişim kültürü almasını nasıl sağlayabiliriz? “ sorusu üzerinden gerçekleştirdiğimiz 2018-Şubat dönemi Proje Sunum Günü

Yaratıcı Problem Çözme Programı’na nasıl dahil olunur?

Program, okul ikliminde karşılaştığı problemlere yenilikçi çözümler bulmayı amaçlayan, yeni bir metodoloji öğrenmek ve farklı bir bakış açısı kazanmak isteyen, grup içinde çalışmaya ve üretmeye hazır aktif ve gönüllü öğretmenlerin katılımına açık. Ücretsiz; ancak kontenjanı 30 öğretmen ile sınırlı olacak. Tek şartımız, katılımcıların tasarım odaklı düşünme yöntemini anlaması ve derinlemesine öğrenebilmesi için tüm buluşmalara eksiksiz katılmayı taahhüt etmesi.

Programa katılım için yapılan açık çağrıdan sonra başvuru süreci başlayacak. Başvuruları, başvuru sırasına göre, cinsiyet, branş ve kademe dengesini de göz önünde bulundurarak değerlendireceğiz.

Program takvimini sosyal medya ve web sitemizden takip edebilirsiniz.

Written by

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store